Điểm bán

Sản phẩm của VCP đã được phân phối trên khắp các bệnh viện tại 63 tỉnh thành trên cả nước.
Số lượng nhà thuốc bán các sản phẩm của VCP ngày càng được mở rộng.